Vær velkommen, Herrens år!

Vær velkommen, Herrens år!

O Gud, som tiden vender
og styrer i sin hånd,
vi folder våre hender
og sukker ved din Ånd:
I Jesus Kristi navn
la dette år oss være
Velsignet, deg til ære
og våre sjelers gavn!
H. A. Brorson, 1742.

Med disse ord lærer Brorson oss hvordan vi skal gå det nye år i møte. Bønnesukket er like aktuelt til alle tider, men taler utvilsomt med særlig styrke til dem som måtte ha hatt et krevende år bak seg. I så måte faller ordene lett også i min munn. For Den nordisk-katolske kirke bød 2015 på store utfordringer. Avskalinger er kanskje noe man måtte vente når det oppstår grunnleggende uenighet om veien videre, men formen det tok ble særlig smertefull og vil få etterdønninger inn i det nye år.

Ikke desto mindre bidro prosessen også til å avklare kirkens teologiske ståsted. Slik står vi idag med styrket samhold såvel i kleresiet som i menighetene. Dette viste seg først ved to konstruktive kleresimøter samt presteordinasjonen i august og diakonvigslingen i september. Gledelig var likeledes den store deltagelsen ved Grankonferansen i oktober. Ved årets utgang kan vi se tilbake på tilgang av nye medlemmer både i Norge og Sverige. Hva Sverige angår, er arbeidet reorganisert og viser ny giv i virksomheten blant annet ved at en prest nå er kommet tilbake i tjenesten. Viktig har også vært utgivelsen av Antifonalet for helgens tidebønner og at arbeidet med kirkens missale nå er avsluttet.

Årets høydepukt var likevel Generalsynoden og det etterfølgende kirkestevne i august med representanter fra våre administrasjoner i Europa og gjester fra begge sider av Atlanterhavet. Særlig verdsatt var erkebiskop Anthony Mikovskys deltagelse sammen med Scranton-unionens sekretær, prost Robert Nemkovich.

På den ekumeniske fronten tar vi med oss at Pave Frans i september formelt godkjente vår kirkes embede og derved vår sakramentale legitimitet. Likeledes kan vi glede oss over medlemskapet i Norges Kristne råd, hvor vi er blitt opptatt i den ortodokse undergruppen. Dermed fikk vi bekreftet vår identitet som en gammelkatolsk kirke med vestlig ritus og østkirkelig teologi.

Den nordisk-katolske kirke
 Utsikt over Øyeren fra hovedbygningen

En stor og overraskende begivenhet var at Den nordisk-katolske kirke i 2015 ble begunstiget ved opprettelsen av Stiftelsen Seter Gård. Stiftelsen har til formål “å støtte og bidra til å videreutvikle Den nordisk-katolske kirkes virke generelt, samt bidra til sosial hjelp til omsorgstrengende medmennesker og drive landbruk på en miljømessig god måte” (Vedtektenes § 3). Eiendommen som ligger ved Øyeren en times kjøring fra Oslo, vil gi oss et nytt samlingssted med mange muligheter som vi håper å kunne bruke til ære for Gud og våre sjelers gavn – for igjen å sitere Brorsons nyttårssalme.

Med stor takk til alle og enhver især for støtte, forbønn, byggende arbeid og tjeneste i 2015, ønsker jeg det nye år velkommen i Jesu Kristi navn.

+ Roald Nikolai

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?