Biskop electus Ottar Mikael insatt som mitrabärande ärkepräst

Biskop electus Ottar Mikael insatt som mitrabärande ärkepräst

Fr. Ottar Mikael Myrseth ble i oktober i fjor valgt til biskop i Den nordisk-katolske kirke og skulle etter planen ha vært bispeviet i Scranton i april i år. På grunn av covid-19-pandemien er konsekrasjonen foreløpig berammet til september, men kan avhengig av utviklingen måtte bli utsatt til 2021.

For ikke å miste momentum i det vakuum som er oppstått, er det kirkerettslige ansvar pr. 21. mai blitt overført til biskop-elekt. Han vil dermed formelt være administrativ leder av Den nordisk-katolske kirke i Skandinavia. På bakgrunn av de inntrufne omstendigheter gjorde Scrantonunionens bispemøte (ICBC) den 12. mai vedtak om at biskop-elekt som tegn på sin verdighet og autoritet kan bære tittelen mitrabærende erkeprest inntil han bispevies.

Insettelsen av fr. Ottar Mikael til hans nye verdighet fant sted i St. Johannes døperen kirke i Oslo den 21. mai i nærvær av kleresi og legfolk i forbindelse med Viken prostis årvisse stevne på Kristi Himmelfartsdag.

Under innsettelsesseremonien som fant sted mellem annen lesning og evangeliet, gjorde biskop Roald Nikolai et poeng av at dette ekstraordinære initiativ ikke er uten presedens i norsk kirkehistorie. I en nedtegnelse fra 1247 står det å lese at paven på ansøkning fra abbeden i St. Columbas kloster på Sudrøyene, “en fjern egn i Norge, hvori han forsikrer at hans kloster er beliggende” har innvilget ham særlig tillatelse til å bruke mitra og andre insignier på hans kirkelige verdighet. Også den gang begrunnet i reiseproblemer!

I sin preken talte biskop-elekt om møtet mellom himmel og jord i vårt liv som troende:
“Det er enklast for oss som bur på kysten å skjøne kva Kristi himmelfartsdag er. Vi ser at himmel og jord møtest. Høge fjell lurer folk til å tru at himmelen er langt ute. Men eit blikk utover havet viser oss at dei heng ihop. Der ute møtest himmel og jord.
Når Jesus vert lyft opp til himmelen, opphøgja «til Guds høgre hand», betyr det ikkje at han er langt borte. Apostelen seier også at «Faderen har reist oss opp frå døden med Han og sett oss i himmelen med Han» (Ef 2,6). Himmel og jord møtest også i våre liv som truande. (…) Dette er til stor trøyst for menneske under pandemi-trykket. Tenk på det himmelske livet. Det er ingen grunn til å gi opp, men å bruke kvart sekund av livet til å innrette seg himmelsk medan vi lever her og no.”
– Prekenen kan i sin helhet leses her.

Ved avslutning av messefeiringen henvendte en tydelig berørt biskop seg direkte til erkepresten og takket ham for hans villighet til å påta seg nye og store utfordringer: “Vi lever i en vanskelig tid som kaller til tro og utholdenhet, men den oppstandne er med oss på vandringen. Det gir oss retning og trygghet på veien. Denne indre sammenheng i det kristne liv ble i sin tid utmyntet av St. Maximus Confessor († 662) med visdomsord som på engelsk lyder: Our end is in our beginning. Kallet til å tjene Herren forblir det samme og Den oppstandne er med oss fra begynnelse til slutt. Denne innsikt har siden den gang om og om igjen vært gjentatt til trøst og motivasjon i motgang og medgang. Måtte Den oppstandne gi deg styrke og velsigne deg med frimodighet i tjenesten!”

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?