S:t Nikolaus (sida 2)

S:t Nikolaus (sida 2)

Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus – katolsk såsom kristna överallt och i alla tider tror, i enlighet med Anden, samt ortodox av rätt lära och tillbedjan. Nordisk-katolska kyrkan står i den odelade Kyrkans tro, lära och tradition, så som det var när kristendomen kom till vår del av världen.

Detta syftar på tiden före den stora schismen som traditionellt sägs inträffade år 1054 och som ledde till att Kyrkan delades i en östlig och en västlig del. Dessa delar skulle senare komma att bli vad vi idag känner som ortodoxa kyrkan respektive katolska kyrkan; en olycklig användning av begrepp – och i synnerhet som organisatoriska begrepp – då Kyrkan i sig är såväl ortodox som katolsk.

Kyrkan är en, helig, apostolisk och katolsk, heter det i den Nicenska trosbekännelsen, vilken används i såväl öst som väst. Och Kyrkan är, oavsett vad vi som människor gör, säger eller försöker förändra, en och helig. Kyrkan är inte av världen utan av Gud. Det är Kristi Kyrka.

Tillsammans med vår moderkyrka PNCC i Nordamerika, utgör Nordisk-katolska kyrkan, Union of Scranton – en kyrkogemenskap av gammalkatolska kyrkor och katolska kyrkor oberoende av Rom. PNCC är medlem i Kyrkornas Världsråd.

I Sverige deltar Nordisk-katolska kyrkan i ekumeniska råd och nätverk på de orter där Nordisk-katolska kyrkan är etablerad. Nordisk-katolska kyrkan (NKK) har församlingar, missioner och kloster i Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Ungern.

Eftersom Nordisk-katolska kyrkan har gjort det som är nödvändigt i försonande och läkande processer, nämligen backat och sökt sig tillbaka till vägskälet, före schismen, är Nordisk-katolska kyrkan allt annat än ytterligare en gren eller splittad kardel i trossen. Nordisk-katolska kyrkan står, i ett avseende, mitt emellan öst och väst. Samtidigt vill Nordisk-katolska kyrkan, så långt det är mänskligt möjligt, verka för att det delade skall bli synligt helt. I det avseendet står vi mitt i Kyrkan.

”Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse”

The Old Catholic Movement av C. B. Moss, sidorna 318-319.

NKK Skandinavien står under tillsyn av biskop Ottar Mikael Myrseth

«Non nisi Te, Domine – Ingen annan än Dig, Herre!»

Nordisk-katolska kyrkans primas H. E. Roald Nikolai Flemestad

«Per timorem Domini et sancti Spiritus consolationem – Genom Gudsfruktan och stärkt av den Helige Ande.»

FÖR DEN ODELADE KYRKANS TRO

The Church and the West are in Decline

In previous articles, I have argued that the Reformation was a failure. I have heard others argue that it never really ended, in that the Church of England never truly settled on a doctrine and has been wayward ever since for that very reason. On the one hand, Roman Catholics would generally argue that the Reformation was a mistake, whilst on the other hand, Protestants would argue that it had a net positive result. Wherever you fall on the outcome of…

“The Faith of the Undivided Church”

Det er ein stor visjon og eit ambisiøst program Den nordisk-katolske Kyrkja er del av. Det kom tydeleg fram under den internasjonale konferansen i Mainz, Tyskland, arrangert for fjerde gong i år. Konferansen samla folk frå heile Scranton-unionen, fire frå vårt land i lag med 35 deltakarar frå USA, Irland, England og Tyskland. Halvparten deltok i ei engelsktalande avdeling med teologiske drøftingar av spørsmål knytt til vårt læredokument ”Road to Unity”. Halvparten var medlemar av den tyske regionen av DNKK samla til…

Vise män från Östern

Få bibelske skikkelser er så myeomspundne som vismennene som kom for å tilbe Marias sønn i Betlehem. I Bibelen er de kun nevnt hos Matteus, og han skriver ikke annet enn at det kom noen vismenn fra Østen, intet om hvor mange de var, ei heller mer spesifikt hvor de kom fra. «De hellige tre konger»? Ganske snart festet forestillingen seg om at de haddde vært tre, ut fra at det ble båret fram tre gaver, og gavene har også…

Ordinationer i Budapest

Den nordisk-katolske Kyrkja har ei liten, men svært levande avdeling i Ungarn. Fyrste adventshelga møttes folk frå seks stadar til ordinasjonar i hovudstaden. Fire nye diakonar vart vigsla, dagen etter var dei berre tre, for den eine vart prestevigd. Fr Zolt arbeider som prest og sosialarbeidar mellom rom-folket i byen Gyomaendröd. Tross i fleire timar reisetid, hadde ei heil gruppe frå kyrkjelyden hans møtt opp i ordinasjonen. Dei tre andre nye diakonane er spreidde utover landet. János samarbeider med fr…

Ordinationsfest i London

4. november inviterte DNKK i Storbritannia til ordinasjonsfest i St Jude’s Church i Balham i London. Diakon Calvin Robertson som flere vil huske fra St. Mikaels menighets jubileumsfeiring i august i år, ble ordinert til prest i The Nordic Catholic Church in UK. Biskop Roald Nikolai sto for ordinasjonen, og fra Norge ble han assistert av erkedegn Lauritz Elias og diakon Håkon Johannes. I tillegg deltok selvfølgelig hele det britiske DNKK-kleresiet ved den høytidelige handlingen. Fr. Calvin er en av Storbritannias mest markante…

Ärkeängeln Mikael och alla änglar

Det nærmer seg Mikkelsmesse, 29. september, og dagen for verneenglene, 2. oktober. De andre erkeenglene har også egne dager i kirkekalenderen, men det er bare Mikkelsmesse som er en stor festdag, og som i likhet med verneenglene har et eget sett med tidebønner. I evangeliet for Mikkelsmesse (Matt 18,1–10) gjør Jesus det klart at selv de minste som hører til hans rike, har sine engler i himmelen, som alltid ser Faderens åsyn. Dette skal være en trøst under forfølgelser og…
error

Önskar du att fler får läsa detta?